Leveringsvoorwaarden & Condities

 

Artikel 1     Definities

 

Afnemer:  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  bedrijf en met wie ondernemer een overeenkomst aangaat dan wel aan wie ondernemer een aanbieding doet:

Dag:  kalenderdag:

Duurtransactie:  een  overeenkomst  op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:  elk middel dat afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem  persoonlijk is gericht, op te staan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Ondernemer: Animals & Garden Twenty 7, gevestigd aan  de Zuiderdiep 27, en ingeschreven bij het handelsregister van de

Kamer van koophandel onder nummer 60327057, hierna ook genoemd: “Ondernemer”

Overeenkomst:  iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen  ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Overeenkomst op afstand:  een overeenkomst waarbij in het kader van een door ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van  een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product:  ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;

Techniek voor communicatie op afstand:  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte te zijn samengekomen;

Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2:    Toepasselijkheid

 

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Indien een of meerdere bepalingen in  deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar geest van deze bepalingen.

5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

6 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3          Het aanbod

 

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2  Het  aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is onvoldoende gedetailleerd om een goede beoordeling  van het aanbod  door afnemer mogelijk te maken. Als ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten  in het aanbod binden ondernemer niet.

3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

A  de prijs inclusief belastingen, alsmede  bijkomende (order)kosten;

B  de eventuele kosten van aflevering;

C  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

4 Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend.

5 Levertijden in aanbiedingen van de ondernemer zijn uitsluitend indicatief en geven afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6 De prijzen genoemd in aanbiedingen van ondernemer zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere rechtstreekse heffingen van overheidswege en exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

7 Een samengestelde aanbieding leidt niet tot enige verplichting van ondernemer om een deel van de in de aanbieding begrepen zaken te verkopen en/of te leveren tegen een overeenkomstig deel  van de aangeboden prijs.

8 De inhoud van folders, drukwerk, websites en dergelijke is voor ondernemer niet verbindend, tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verwezen.

 

Artikel 4          Bulkbestellingen en offertes

 

1  Dit artikel is enkel alleen van toepassing indien afnemer ten minste 30 stuks of meer van een hetzelfde product wil bestellen, zgn. bulkbestellingen.

2  Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3  Een aangevraagde offerte is 14 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig. Binnen 3 werkdagen nadat de bestellingbevestiging door ondernemer is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.

4  De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in een keer bij de afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.

5  De producten uit een bulkbestelling worden op een  adres afgeleverd. Het is niet mogelijk om bij een bulkbestelling afzonderlijke producten apart in te laten pakken.

6  Wanneer afnemer meer exemplaren van 1 product bestelt, kan ondernemer geen levertijd garanderen.

7  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

8  Bulkbestellingen van 30 stuks of meer kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 5          De overeenkomst

 

1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden tot stand.

2  Indien afnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld via elektronische weg de aankoop/aankopen.

3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien afnemer elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4  Ondernemer kan zich-binnen wettelijke kaders-op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is  hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5  Ondernemer zal bij het product of dienst aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager, meesturen de informatie met betrekking tot het gebruik van het product respectievelijk de producten.

 

Artikel 6          De prijs

 

1  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3  Prijs verhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4  Prijs verhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A  deze het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen, of

B  de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 7          Betaling

 

1  De bedragen via de elektronische weg  op afstand dienen door afnemer via ideal gelijk te worden voldaan..

2  Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.

3  Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is de ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanaf het moment dat de betaling binnen is bij ondernemer.

4  Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5  De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.

6  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7  De afnemer heeft het plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7a   Incassokosten

 

1  Indien afnemer in gebreke is met de  (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Voorts komen voor rekening van afnemer alle eventuele gemaakte redelijke, gerechtelijke en executiekosten, met een minimum van 10%.

2  Indien ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8          Levering en uitvoering

 

1  Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2  Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3  Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4  Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het  bedrag dat afnemer betaald heeft  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen na ontbinding, terugbetalen.

5  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Mocht afnemer het vervangende product niet wenst te behouden, dan is de  afnemer gerechtigd het vervangende product te weigeren. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van ondernemer.

Indien afnemer, nadat hij het vervangende product van ondernemer

heeft ontvangen en voor ontvangst heeft getekend alsnog het door  ondernemer geleverde vervangende producten wenst te retourneren, dan zijn deze kosten voor afnemer.

6  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan afnemer bij ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7  Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die nodig zijn voor levering, is ondernemer gerechtigd de verkochte zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

8  Ondernemer is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren.

9  Indien ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Een opgegeven levertijd behelst dan ook nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 9          Eigendomsvoorbehoud

 

1  Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoedingen.

2  Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3  De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

4  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten  daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5  In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijk toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10         Reclame en herroepingsrecht

 

1  Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

2  Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of vooraf door afnemer aangewezen  en  aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

3  Ontbinding van de koopovereenkomst is niet mogelijk

         van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen  op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

         van zaken die:

A  zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

B  duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C  door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

D  snel kunnen bederven of verouderen;

         Van audio –en video-op namen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;

         Van kranten en tijdschriften.

 

4  Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door  de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6  Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dit geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

7  Indien ondernemer aan afnemer monsters heeft getoond of verstrekt dan gelden deze monsters slechts als voorbeeld zonder dat de geleverde zaken daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11         Kosten in geval van herroeping

 

Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2  Indien afnemer een bedrag heeft betaald, zal ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de product(en), terugbetalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van afnemer.

3  Indien afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ondernemer alleen worden uitgesloten indien ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 12         Conformiteit en fabrieksgarantie

 

1  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2  Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.

3  Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van  omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.

4  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 13         Aansprakelijkheid

 

1  Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook,, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van de door  of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn onderschikten.

3  Op de door ondernemer geleverde zaken gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend de door de fabrikant en/of importeur gestelde garantiebepalingen. Bij gebreke daarvan geldt dat ondernemer ervoor instaat dat geleverde zaken voldoen aan datgenen wat in het handelsverkeer gebruikelijk is.

4  Afnemer dient zelfstandig te beslissen welke zaken hij van ondernemer koopt en waarvoor en op welke wijze hij de gekochte zaken gebruikt. Aan eventuele door ondernemer gedane mededelingen of gegeven adviezen over de toepassingsmogelijkheden en de aanwendingswijze van door ondernemer verkochte zaken, kan afnemer geen  enkel recht ontlenen.

5  Indien ondernemer toerekenbaar tekort schiet en genoegzame presentatie niet alsnog kan geschieden, is ondernemer uitsluitend aansprakelijk voor de afnemer geleden directe schade tot maximaal het bedrag waarop de door ondernemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.  Indien en  voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aanspraak beperkt tot ten hoogste  het gefactureerde bedrag van de geleverde zaken, ten gevolge waarvan de schade is ontstaan. Voor het geval schade is ontstaan door geleverde zaken, welke door ondernemer van een derde zijn betrokken en niet door ondernemer zijn gefabriceerd of bewerkt, is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot ten hoogste  de factuurwaarde van deze geleverde zaken dan wel tot ten hoogste de ter zake door derden-leveranciers-verstrekte garanties.

6  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

         A redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

         B de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presentatie  van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

         C de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld algemene voorwaarden.

7  Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8  Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen/derden waaronder begrepen vervoerders en opslag- en overslagbedrijven, ook indien deze veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen/derden.

 

Artikel 14         Opschorting en ontbinding

 

1  Ondernemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

         A afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst of enige eerder, tegelijkertijd of later gesloten overeenkomst met ondernemer niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

         B na het sluiten van de overeenkomst aan ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden  ondernemer goede gronden geven om te  vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet, niet tijdig, niet volledig zal nakomen.

 

Artikel 15         Vrijwaring

 

1  De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

2  Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

3  Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 16         Overmacht

 

1  In geval van overmacht aan de zijde van ondernemer, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ondernemer onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ondernemer gehouden zal zijn aan afnemer enige schade te vergoeden.

2  Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de ondernemer langer dan twee maanden duurt dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

3  Van overmacht aan de zijde  van ondernemer is sprake, indien aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,  storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ondernemer als bij derden, van wie ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen

geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende  transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ondernemer ontstaan.

4  Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan 30 dagen vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van afnemer, indien afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de producten

door afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

 

Artikel 17         Klachtenregeling

 

1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de  ondernemer.

2  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen bekwame tijd gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen bekwame tijd beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 18         Toepasselijk recht en geschillen

 

1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2  Alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Noord Nederland onverminderd het recht van ondernemer het geschil voor leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter elders.

 

Artikel  19        Wijziging voorwaarden

 

1  De ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2  Van toepassing is reeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer.

 

Neem contact met ons op

contact opnemen via email
info@animalsengardentwenty7.nl